Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Частен професионален колеж към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-college.com
Начало » Обучение
Национален телефон:
Национален телефон07001 99 66
E-mail:
E-maileducation@isps-bg.com

Форма за обратна връзка:

Вашето име:
E-mail
Телефон:
Въпрос / Коментар
 

Обучение в центъра

Центърът за професионално обучение към „Международни услуги за охрана и сигурност“ ЕООД, гр. София е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение, за провеждане на обучение по професия „Охранител“, код 861010 от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, с Лицензия № 201112952 от 30.01.2012 г. Обучението се провежда след завършено средно образование по специалностите от III-та степен на професионална квалификация, както следва:

Центърът организира и първоначално обучение за заемане на длъжностите „Ръководител на охранителна дейност“ и „Охранител“ по програма минимум на Академията на МВР с хорариум 40 часа и продължителност от 5 до 10 дни. Преминаването на курса за първоначално обучение е задължително условие за назначаването на длъжност „Охранител“ за кандидати без квалификация по професията, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
Учебните планове и учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания, практически умения и професионална мотивация за реализирането им. Нашата цел е максимално да Ви доближим до професията „Охранител“, да овладеете нейните технология и инструменти, така че веднага след завършване на обучението да се включите в бизнеса – напълно подготвени да тръгнете към трудовата си кариера със самочувствието на истински професионалист!
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Охранител" със специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", "Лична охрана" или "Физическа охрана на обекти" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 5169-3002 Охранител, 5169-1003 Пазач, въоръжена охрана, 5169-1004 Патрул, служби за сигурност, 5169-1006 Полски пазач-пъдар, 5169-3010 Младши инструктор, охрана, 5169-3011 Старши сътрудник, охрана, 5169-3012 Водач, специален автомобил, 5169-3013 Главен технически сътрудник, 5169-3014 Главен технически сътрудник - домакин, 5169-3015 Главен технически сътрудник - оръжейник, 5169-3016 Сътрудник, охрана, 5162-3005, Младши автоконтрольор, 5162-3008 Охрана, полицейска, 5162-3009 Патрул, полицейски, 5162-3010 Полицай, 5162 Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност, 5163-3002 Надзирател, затвор, 5163-3003 Настойник, затвор, 5163-3004 Охрана, следствена служба, 5163-3005 Охрана, затворническа, 5163-3006 Пазач, затвори и други. Придобилите професионална квалификация по професията "Охранител" имат предимство при равни други условия при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури.
Новите икономически и обществени реалности, които се обуславят преди всичко от развитието на пазарните отношения, защитата на собствеността, появата на нови субекти на стопанската дейност, както и увеличените рискови условия, в които функционират стопанските обекти и гражданите, ръстът на престъпленията и честите посегателства върху собствеността, пораждат необходимостта от развитие на организираната професионална дейност по охрана на стопански обекти и физически лица. Професията "Охранител" се упражнява от стотици хиляди служители в охранителни фирми и звена за самоохрана в банки, стопански организации и фирми. По последни данни от институциите охранителите в България са 160 000 и изискванията на работодателите към квалификацията им непрекъснато се повишават.
След приключването на курса, центърът издава свидетелство за професионално обучение или удостоверение за професионално обучение в зависимост от вида на преминатото обучение.

При заявено желание от страна на завършващите курса, Центърът за професионално обучение издава EUROPASS приложение на български и на английски езици към Удостоверението за професионално обучение/Свидетелството за професионална квалификация. За повече информация вижте "Лицензи и регистрации".

Предлагат се редовна и задочна форми на обучение. Обучението се осъществява в малки групи в съвременно оборудвана учебна зала и спортни бази за провеждане на практическото обучение по психофизическа и стрелкова подготовка.
В ЦПО към „Международни услуги за охрана и сигурност“ работят високо квалифицирани преподаватели, завършили реномирани военни и граждански висши училища, университети и академии, както и допълнителни специализации в държави-членки на НАТО. Те не са формални лектори и ментори, а съветници и партньори на курсистите, и не просто споделят своите компетенции, а преживяват като лична кауза формирането на всеки обучаващ се като истински професионалист. Целта на преподавателския ни екип е да предизвика интереса на обучаващите се, да ги мотивира за активно участие в процеса на обучението и да постигне ефективни резултати в професоналната подготовка – високо ниво на усвоени знания и умения и формирани личностни качества за успешна професионална реализация на курсистите.
ЦПО към „Международни услуги за охрана и сигурност“ осъществява обучения с ваучери по схемата „Аз мога повече“ за:

  • професионално обучение за придобиване на професионална квалификация и за обучение по част от професията „Охранител“;
  • обучение по ключова компетентност "Общуване на чужди езици" - нива А1, А2 и В1, съгласно Общата европейска езикова рамка

Центърът работи и по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
С разрешение, издадено от Столична дирекция на вътрешните работи, „Международни услуги за охрана и сигурност“ осъществява курсове за боравене с огнестрелно оръжие.
В рамките на лицензията, издадена от НАПОО, ЦПО към „Международни услуги за охрана и сигурност“ осъществява корпоративни обучения и семинари, организирани и съобразени с изискванията на конкретен работодател. Цените на предлаганите обучения зависят от продължителността им и са приемливи.